Energiaremontti omakotitaloon: Tehokkaat toimenpiteet energiatehokkuuden parantamiseksi

Energiaremontti on prosessi, jossa omakotitalon energiatehokkuutta parannetaan nykyaikaistamalla rakennuksen eri osia. Tällaisella remontilla voidaan saavuttaa…

Kirjoittanut

Teemu Virtanen

Julkaistu

Kaikki artikkelitLämmitys
Energiaremontti käynnissä. Asentaja optimoi sähköjärjestelmää.

Energiaremontti on prosessi, jossa omakotitalon energiatehokkuutta parannetaan nykyaikaistamalla rakennuksen eri osia. Tällaisella remontilla voidaan saavuttaa merkittäviä säästöjä lämmityskustannuksissa ja samalla pienentää asunnon ympäristövaikutuksia. Vanhemmissakin taloissa on mahdollista toteuttaa energiaremontti, joka voi sisältää esimerkiksi lisälämmöneristyksen, ikkunoiden uusimisen, ilmanvaihtojärjestelmän parantamisen tai uusiutuvan energian käyttöönottamisen.

Kustannusten ja energiankulutuksen pienentämisen lisäksi energiaremontti voi auttaa korjaamaan sisäilmaongelmia ja parantamaan asumismukavuutta. On tärkeää arvioida remontin kokonaistehokkuutta ja takaisinmaksuaikoja, erityisesti nykyisen energiakriisin aikana, jolloin energiakustannukset ovat korkealla. Energiaremontti ei ainoastaan säästä rahaa pitkällä tähtäimellä, vaan myös tukee kiinteistön arvon säilymistä markkinoilla.

Remontin suunnittelussa ja toteutuksessa on hyödyllistä vertailla eri alan toimijoiden tarjouksia sekä tarkastella aiempien asiakkaiden arvosteluja ja yritysten rekisteritietoja. Luotettavan tekijän valitseminen ja huolellinen suunnittelu takaavat, että energiaremontti vastaa omistajan tarpeita ja on kustannustehokas ratkaisu pitkällä aikavälillä.

Lue myös: Ohjeet DIY-lattiaremonttiin

Energiaremontin perusteet

Energiaremontin ytimessä on asumiskustannusten vähentäminen ja energian kulutuksen tehostaminen. Se on investointi, joka tähtää taloudelliseen säästöön ja ympäristön huomioon ottamiseen.

Energiatehokkuuden merkitys omakotitalossa

Energiatehokkuudella on keskeinen rooli omakotitalojen ylläpidossa, sillä se vaikuttaa sekä asumiskustannuksiin että asumismukavuuteen. Parantamalla talon energiatehokkuutta asukkaat voivat saavuttaa merkittäviä säästöjä lämmityskuluissa. Omakotitalojen energiatehokkuutta voidaan kasvattaa erilaisin remontoin ja päivityksin, kuten lisälämmöneristyksellä, ikkunoiden uusimisella tai aurinkopaneeleilla.

 • Lämmityskulut: Suurin osa omakotitalon energiakuluista syntyy lämmityksestä.
 • Ilmanvaihto: Hyvä energiatehokkuus varmistaa, että ilmanvaihto toimii tehokkaasti ilman turhaa energiahukkaa.
 • Asuinmukavuus: Tasainen sisälämpötila ja hyvä sisäilman laatu lisäävät asukkaiden mukavuutta.

Energiaremontin hyödyt ja tavoitteet

Energiaremontin päämääränä on vähentää omakotitalon energiankulutusta ja siitä aiheutuvia kustannuksia, sekä pienentää asumisen ympäristövaikutuksia. Hyvin suunnitellulla energiaremontilla voidaan:

 • Alentaa lämmityskuluja vaihtamalla vanhentuneet lämmitysjärjestelmät uusiin, energiatehokkaampiin vaihtoehtoihin.
 • Edistää ympäristöystävällisempää asumista esimerkiksi siirtyä pois öljylämmityksestä.

Tavoitteet:

 1. Käyttökustannusten alentaminen: Tehokkaampi energiankäyttö johtaa pienempiin sähkö- ja lämmityslaskuihin.
 2. Hiilijalanjäljen pienentäminen: Ekologiset lämmitysratkaisut ja energiatehokkuutta parantavat toimet vähentävät asumisen hiilijalanjälkeä.

Tehokkaan energiaremontin suunnittelussa huomioidaan nykyisen lämmitysjärjestelmän kunto ja pohditaan vaihtoehtoisia energiamuotoja. Asumismukavuuden säilyttäminen ja jopa parantaminen ovat tärkeitä näkökohtia jokaisessa energiaremontissa.

Energiaremontin suunnittelu

Energiaremontin suunnittelu on kriittinen vaihe omakotitalon energiatehokkuuden parantamisessa. Laadukkaan suunnittelun avulla voidaan varmistaa remontin kustannustehokkuus ja toivottu energiansäästö.

Nykytilan analysointi ja lähtökohdat

Ensimmäinen askel energiaremontin suunnittelussa on nykytilanteen kattava arviointi. Tutkitaan talon eristys, ilmanvaihto ja lämmitysjärjestelmä, jotta voidaan määrittää lähtötaso energiatehokkuusparannuksille. Tälle pohjalle rakennetaan suunnitelma energiajärjestelmien päivittämiseksi.

Energiaremontin suunnitteluprosessi

Energiaremontin suunnittelu etenee tavoitteiden asettamisesta aina hankkeen toteutukseen. Prosessi sisältää energiankulutuksen nykytilan selvityksen, tarvittavien muutostöiden määrittelyn ja niiden vaikutusten ennakoinnin. Suunnitteluvaiheessa hyödynnetään usein myös energiakonsultin palveluita.

Lämmitysjärjestelmän valinta

Lämmitysjärjestelmän valinnassa otetaan huomioon talon lämmitystarve, olemassa oleva järjestelmä, polttoaineen saatavuus ja ympäristövaikutukset. Suosittuja vaihtoehtoja ovat erilaiset maalämpöpumput, ilma-vesilämpöpumput ja uusiutuvaan energiaan siirtyminen kuten aurinkopaneelit. Järjestelmän valintaan vaikuttavat myös pitkän aikavälin kustannussäästöt ja hiilijalanjäljen pienentäminen.

Rahoitus ja budjetointi

Rahoituksen järjestäminen ja budjetoinnin suunnittelu ovat oleellisia osia energiaremontissa. Remontin kustannukset voi kattaa säästöillä, lainarahalla tai rahoitusvaihtoehdoilla, joita esimerkiksi pankit tarjoavat. Selvitetään mahdollisuudet saada avustuksia tai verohelpotuksia, jotka voivat edesauttaa investoinnin toteutumista.

Lupamenettelyt ja säädökset

Energiaremontti voi vaatia erilaisia lupia ja ilmoituksia viranomaisille. Lupaprosessissa huomioidaan paikalliset rakennusmääräykset ja valtakunnalliset säädökset. Suunnitteluvaiheessa on tärkeää varmistaa, että kaikki tehdyt muutokset noudattavat voimassa olevia lakeja ja määräyksiä.

Energiaremontin toteutus

Energiaremontin toteutuksessa keskitytään viiden avaintekijän parantamiseen ja päivittämiseen: rakennusten eristäminen, ikkunoiden ja ovien uusiminen, ilmanvaihdon parantaminen, aurinkoenergiajärjestelmien asennus sekä lämmön talteenottojärjestelmien hyödyntäminen.

Rakennusten eristäminen

Eristys on ensiarvoisen tärkeä tekijä onnistuneessa energiaremontissa. Lämmönhukka minimoidaan uusimalla tai parantamalla seinä-, katto- ja lattiaeristyksiä. Tämä vähentää tarvetta ylimääräiselle lämmitykselle ja viilennykselle.

Ikkunoiden ja ovien uusiminen

Vanhojen ikkunoiden ja ovien vaihto uusiin, energiatehokkaisiin malleihin estää tehokkaasti lämpövuotoja. Uudemmissa ikkuna- ja oviratkaisuissa hyödynnetään useita lasikerroksia ja eristäviä tiivisteitä.

Ilmanvaihdon parantaminen

Korkealaatuinen ilmanvaihtojärjestelmä on keskeisessä asemassa luotaessa terveellistä sisäilmaa ja säästetään energiaa. Ilmanvaihtoa parannetaan esimerkiksi asentamalla lämmöntalteenottolla varustettu ilmanvaihtokone.

Aurinkoenergiajärjestelmät

Aurinkoenergiajärjestelmien, kuten aurinkopaneelien ja aurinkokeräimien, asentaminen mahdollistaa uusiutuvan energian hyödyntämisen. Tämä vähentää riippuvuutta ulkopuolisesta energiantuotannosta ja alentaa energiakustannuksia.

Lämmön talteenottojärjestelmät

Lämmön talteenotto on olennainen osa kiinteistön energiatehokkuutta. Järjestelmät keräävät talteen esimerkiksi poistoilman lämpöenergiaa ja hyödyntävät sitä rakennuksen lämmittämisessä, vähentäen näin lämmitysenergian tarvetta.

Energiaremontin jälkeinen prosessi

Energiaremontti tuo kiinteistölle merkittäviä säästöjä ja tehokkuutta, mutta se vaatii huolellisia jälkitoimia tulosten varmistamiseksi.

Jälkiasennusten tarkastus ja säätö

Remontin päätyttyä on tärkeää suorittaa huolellinen tarkastus kaikista jälkiasennuksista. Asiantuntijan toimesta tarkastetaan lämmitysjärjestelmät, eristykset ja muut päivitetyt komponentit toimivuuden ja asetusten optimaalisuuden varmistamiseksi. Oikein säädetty järjestelmä takaa energiatehokkuuden ja ehkäisee tarpeetonta kulutusta.

Energiaremontin vaikutusten seuranta

Seuranta käynnistetään heti energiaremontin valmistuttua. Energiankulutusdataa kerätään ja analysoidaan jatkuvasti, mikä mahdollistaa remontin vaikutusten tarkkailemisen reaaliajassa. Energiakustannusten ja hiilijalanjäljen muutokset dokumentoidaan huolellisesti, mikä tukee energiatehokkuuden pitkäaikaista kehitystä.

Jatkuvat energiansäästötoimenpiteet

Energiaremontti on vasta ensiaskel kohti kestävää energiankäyttöä. Omistajan tulisi sitoutua jatkuviin energiansäästötoimenpiteisiin, kuten valaistuksen ja laitteiden energiatehokkaaseen käyttöön. Säännöllisesti suoritettavat huollot ja pienet, jatkuvat päivitykset varmistavat, että kiinteistö pysyy energiatehokkaana ja toimintakustannukset alhaisina vuodesta toiseen.

Avustukset ja kannustimet

Kun suunnittelee energiaremonttia omakotitaloon, on tärkeää ottaa huomioon saatavilla olevat avustukset ja kannustimet, jotka voivat merkittävästi alentaa remontin kustannuksia.

Energia-avustukset

Energia-avustukset ovat valtion tarjoamaa taloudellista tukea, jotka on tarkoitettu asuinrakennusten energiatehokkuuden parantamiseen. Avustusmääriä ja niiden ehtoja päivitetään säännöllisesti, ja niiden saatavuus voi vaihdella vuosittain. Esimerkiksi vuosina 2020-2023 Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) on myöntänyt energia-avustuksia, ja budjetoitu summa on ollut yhteensä 245 miljoonaa euroa.

 • Korjaushankkeiden avustukset: Vuonna 2020 avustusta oli saatavilla 20 miljoonaa euroa kun taas vuosille 2021-2022 määräraha oli 40 miljoonaa euroa vuodessa.
 • Avustusmäärät: Kuten Talouselämä-lehti kertoo, vuoteen 2023 mennessä avustusta on myönnetty yli 2700 taloyhtiölle ja 3000 yksityishenkilölle.

Kunnalliset kannustimet ja tuet

Kunnat ja paikalliset toimijat voivat myös tarjota erilaisia kannustimia ja tukia energiaremonttien toteuttamiseen. Nämä tuet vaikuttavat siihen, kuinka paljon omakotitaloasuja voi säästää ja kuinka houkuttelevaksi energiatehokkuutta parantavat toimenpiteet muodostuvat. Kunnalliset tuet voivat ilmetä seuraavilla tavoilla:

 • Veroedut: Mahdollisuus verovähennyksiin energiatehokkuustoimenpiteistä.
 • Lisäavustukset: Paikallistasolla voi olla lisämäärärahoja tai tukia, jotka täydentävät valtiollisia avustuksia.

Tietoa kunnallisista kannustimista ja tuista syventää omaa ymmärrystään kunnan virallisilta sivuilta tai ottamalla yhteyttä suoraan kuntaan.

Usein kysytyt kysymykset energiaremontista

Mitä tarkoittaa omakotitalon energiaremontti?
Energiaremontti viittaa toimenpiteisiin, joilla parannetaan omakotitalon energiatehokkuutta. Tällaisia toimenpiteitä voivat olla esimerkiksi ikkunoiden vaihto, lisälämmöneristys tai lämmitysjärjestelmän päivitys.

Kuinka paljon energiaremontti voi säästää kustannuksia?
Kustannussäästöt riippuvat suoritetuista toimenpiteistä ja alkuperäisestä energiankulutuksesta. Tyypillisesti remontilla tavoitellaan merkittäviä säästöjä lämmityskuluissa.

ToimenpideArvioitu säästö (%)
Ikkunaremontti5-20
Lämmöneristys15-30
Lämmitysjärjestelmän uusiminen20-50

Millainen on energiaremontin takaisinmaksuaika?
Takaisinmaksuaika voi vaihdella muutamasta vuodesta yli kahteenkymmeneen vuoteen. Investoinnin koosta, toteutetuista parannuksista ja energian hinnasta johtuen tämä luku vaihtelee.

Mistä tietää tarvitseeko talo energiaremontin?
Omakotitalon omistajan kannattaa tarkastaa lämmityslaitteiston kunto ja energiankulutus. Jos lämmityskulut ovat korkeat tai talon energialuokka on alhainen, energiaremontti voi olla aiheellinen.

Onko energiaremonttiin saatavilla avustuksia tai tukia?
Useissa maissa on käytössä erilaisia tukia ja avustuksia, jotka kannustavat energiaremontin toteuttamiseen. Tietoja tuista saa esimerkiksi paikallisilta energianeuvontavirastoilta.

Lue myös: Milloin viemärin sukitus on ajankohtainen?